Oshkosh Overalls

$45.00
| /

 

From top to Bottom - 

1980sStrawberry Oshkosh - 24 Months 

Denim Ducks - 6-9 Months 

Pink Stripe- 18 Months 

Pink Stripe 12 Months 

1980s Denim - 24 Months